Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2021

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2021

12 - 13 Mai

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2019

Blue Stars/FIFA Youth Cup 2019 - Finale du tournoi masculin

(YouTube)

01 juin 2019

Blue Stars/FIFA Youth Cup 2019 - Finale du tournoi masculin : Boca Juniors 2-0 Benfica